Regulamin

Preambuła

Poniższy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego infohaft.pl, zamieszczonego pod adresem internetowym http://www.infohaft.pl. Postanowienia regulaminu – w tym także wszelkich załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu internetowego infohaft.pl, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności administratora serwisu internetowego infohaft.pl

Spis treści:

1. Definicje.
2. Informacje podstawowe.
3. Techniczne warunki korzystania z Serwisu.
4. Oferowane Usługi oraz wysokość i zasady regulowania opłat.
5. Uczestnictwo w Serwisie.
6. Przetarg.
7. Obowiązki Zleceniodawcy.
8. Obowiązki Wykonawcy / Producenta.
9. Wizytówka Użytkownika.
10. Zasady publikacji opinii, ocen, komentarzy.
11. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych.
12. Rezygnacja z Usług, zablokowanie i usunięcie Użytkownika.
13. Reklamacje.
14. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność.
15. Spory i klauzula salwatoryjna.
16. Zmiany regulaminu, jego obowiązywanie i dostępność.

1. Definicje.

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
Poniższe terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Regulamin – niniejszy regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują;
Serwis – serwis internetowy infohaft.pl, znajdujący się w pod adresem internetowym http://www.infohaft.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników i innych podmiotów, które będą zainteresowane wszystkimi lub poszczególnymi usługami oferowanymi przez Serwis internetowy infohaft.pl;
Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Exon Iwona Świderska, z siedzibą w Grabianowie (kod pocztowy 08-110 Siedlce), przy ul. Wrzosowej 47, posługujący się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej: 826-198-64-93;
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu, w celach związanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych w Serwisie, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Administratorem a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
Login lub Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie z przypisanym indywidualnym i niepowtarzalnym adresem skrzynki poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie i jego usługami;
Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;
Pomoc – usługi świadczone przez Administratora w formie określonej w dziale Pomocy Serwisu, w którym Użytkownik i inne osoby korzystające z Serwisu mogą próbować dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania związane z korzystaniem z Serwisu, aby osiągnąć pożądane cele;
Zleceniodawca – Użytkownik składający za pośrednictwem Serwisu Ofertę wykonania na jego rzecz Usługi;
Wykonawca / Producent – Użytkownik, który złożył Ofertę w Zleceniu lub do którego Zleceniodawca skierował bezpośrednio Ofertę zawarcia Zlecenia;
Zlecenie – Oferta zawarcia Zlecenia zamieszczona przez Zleceniodawcę w Serwisie, której przedmiotem jest Usługa;
Oferta – Oferta wykonania Usługi złożona w Przetargu lub Zleceniu;
Usługa – czynność mająca być lub będąca przedmiotem Zlecenia;

2.Informacje podstawowe.

2.1.Właścicielem Serwisu jest Administrator.
2.2. Podstawową usługą świadczoną w Serwisie jest udostępnianie w sieci Internet systemu umożliwiającego Zleceniodawcy odnalezienie Wykonawcy określonych usług marketingowych lub – w przypadku Wykonawcy / Producenta – promocję oferowanych Usług, poprzez prezentację swojej osoby lub firmy na dedykowanym mu Profil Użytkownika.
2.3. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości odpłatne lub nieodpłatne Usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem Serwisu.
2.4. Serwis ma charakter komercyjny, a uczestnictwo w nim jest dobrowolne.
2.5. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której, dochodzi każdorazowo poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług Serwisu.
2.6. Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego, na adres e- mailowy – infohaft@infohaft.pl lub doręczane bezpośrednio na adres siedziby Administratora.
2.7. Administrator informuje Użytkowników, iż – ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi w Serwisie, korzystanie z tych Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. Administrator zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności hasła dostępu do Konta lub udostępni te informacje osobom trzecim albo będzie pozostawał zalogowany do swego Konta mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
2.8. Użytkownicy zobowiązani są do przesyłania do Serwisu tylko takich utworów, tekstów, grafik czy innych materiałów, np. reklamowych, w stosunku do których posiadają tytuł prawny, w szczególności przysługują im prawa autorskie i z których korzystanie nie narusza praw osób trzecich.
2.9. Użytkownicy publikują w Serwisie utwory, informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność, w związku z czym Administrator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, w szczególności zaś za naruszenie przez Użytkowników takimi publikacjami jakichkolwiek praw osób trzecich.
2.10. Użytkownicy, przesyłając do Serwisu, jak również na wszelkie inne konta pocztowe należące do Administratora utwory, teksty, grafiki czy inne materiały, np. reklamowe, wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie tych utworów, tekstów, grafik czy wszelkich innych materiałów do promocji i reklamy Serwisu. Użytkownik wyraża również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie tychże utworów, tekstów, grafik czy innych materiałów, np. reklamowych przez serwis infohaft.pl dla celów reklamy czy promocji Serwisu.

3. Techniczne warunki korzystania z Serwisu.

3.1.Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyświetlania w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
3.2. Do pełnego korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie:
a) urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu;
b) aktywnego konta poczty elektronicznej, do korzystania z którego uprawniony jest Użytkownik;
c) przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach: od Internet Explorer 6.0, Opera 8.0, Firefox 1.5 lub ich wersjach nowszych), a także
d) innego odpowiedniego oprogramowania, umożliwiającego wyświetlanie w przeglądarce plików Macromedia Flash.
3.3. Serwis działa poprawnie wyłącznie na urządzeniach z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 95 albo nowszym. W przypadku urządzeń z innym systemem operacyjnym mogą wystąpić, ze względów technologicznych, utrudnienia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, za które Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
3.4. Do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usługi niezbędne jest ponadto, aby przeglądarka zasobów internetowych, z której Użytkownik korzysta, wyświetlając Serwis zapewniała obsługę Java Script oraz plików „cookies”.
3.5. Serwis działa w oparciu o technologię plików „cookies”, co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji poszczególnych Użytkowników, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Serwisu. Administrator wyjaśnia jednak, iż – z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.4 Regulaminu – brak możliwości obsługi plików „cookies” przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika do wyświetlania Serwisu nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego też Administrator zaleca stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików „cookies”.
3.6. Administrator wyjaśnia, iż dzięki zastosowaniu technologii plików „cookies” Serwis, dla podniesienia poziomu zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do Konta danego Użytkownika, automatycznie dokona wylogowania z Konta Użytkownika, w przypadku gdy od ostatniej czynności dokonanej w Serwisie przez danego Użytkownika upłynie jedna godzina.

4. Oferowane Usługi oraz wysokość i zasady regulowania opłat.

4.1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może korzystać z bezpłatnych i płatnych Usług, w szczególności zmierzających do ułatwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Wykonawcą / Producentem i Zleceniodawcą Usług.
4.2. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych Usług Serwisu – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości – może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych Usług.
4.3. Administrator będzie na bieżąco informował – za pośrednictwem Serwisu – o każdej zmianie zakresu świadczonych Usług.
4.4. Wszelkie odpłatne Usługi Serwisu są wyraźnie oznaczone, zaś Administrator świadczy je tylko i wyłącznie na wyraźne Zlecenie Użytkownika i po uprzednim uiszczeniu  należności za ich aktywację przez Użytkownika, wynikającej z aktualnego w danym momencie cennika należności za ich aktywacje, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
4.5. Zmiana wysokości opłat z tytułu świadczenia danej odpłatnej Usługi Serwisu, następująca po dacie rozpoczęcia świadczenia tej Usługi, nie upoważnia żadnej ze stron Umowy do żądania dopłat lub zwrotu różnicy pomiędzy poprzednio, a aktualnie obowiązującą wysokością opłat.
4.6. Administrator oświadcza, iż zapłata z tytułu odpłatnych Usług świadczonych przez Administratora w Serwisie może być dokonywana wyłącznie w złotych polskich.
4.7. Odpłatna Usługa w Serwisie zostaje aktywowana dla danego Użytkownika i zaczyna być wykonywana z chwilą potwierdzenia przez operatora płatności zapłaty za tę usługę przez Użytkownika.
4.9. Ceny poszczególnych odpłatnych Usług Serwisu są cenami netto, co oznacza, iż każdorazowo należy do każdej kwoty doliczyć podatek od towarów i usług (VAT).
4.10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zapłata za odpłatne Usługi Serwisu przypisywana jest każdorazowo wyłącznie do Konta Użytkownika, przy wykorzystaniu którego Użytkownik złożył Zlecenie świadczenia tej usługi na jego rzecz. W związku z tym nie ma możliwości zaliczana jej w całości lub w części na poczet należności z tytułu jakichkolwiek odpłatnych usług Serwisu świadczonych Użytkownikowi w ramach innego Konta tego Użytkownika niż Konta, do którego pierwotnie zapłata została przypisana lub na poczet należności z tytułu jakichkolwiek odpłatnych Usług Serwisu świadczonych przez Administratora na rzecz osób trzecich.
4.11. Na stronach Serwisu mogą znajdować się odesłania do innych serwisów internetowych, w związku z czym Administrator zastrzega, iż podmiotem odpowiedzialnym za relacje związane z danym serwisem internetowym, do którego przekieruje się Użytkownik z Serwisu, jest każdorazowo podmiot wskazany indywidualnie na stronach tego serwisu internetowego. W  związku z tym jakakolwiek odpowiedzialność Administratora z tytułu korzystania przez Użytkownika z takich serwisów internetowych jest całkowicie wyłączona.

5. Uczestnictwo w Serwisie.

5.1. Dla uzyskania statusu Użytkownika niezbędne jest spełnianie określonych Regulaminem warunków podmiotowych oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu. Korzystanie z określonych Usług świadczonych poprzez Serwis może wymagać dodatkowo każdorazowego zalogowania się na Konto.
5.2. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo, przy określonej aktywności Użytkownika wymaganej dla przeprowadzenia danego etapu procedury rejestracji Konta, opisanej także w Pomocy.
5.3.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku gdy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przesłania Użytkownikowi informacji na adres poczty elektronicznej (wskazany przez niego podczas procedury rejestracji Konta) dotyczącej czynności koniecznych do przeprowadzenia danego etapu rejestracji Konta, nie wykona prawidłowo wszystkich wskazanych w treści tej wiadomości czynności, procedura rejestracji Konta ulega zakończeniu, bez aktywacji Konta.  W wyniku tego Użytkownik utraci rezerwację Loginu, wybranego w ramach tak zakończonej procedury rejestracji Konta oraz Profilu.
5.4. Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto, do którego będzie przyporządkowany Profil tego Użytkownika chyba, że Administrator wyraźnie upoważni danego Użytkownika do aktywacji w Serwisie równocześnie większej ilości Kont.
5.5. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym niż Użytkownik osobom, bez
uprzedniej wyraźnej zgody Administratora na takie działanie.
5.6. Użytkownik, poprzez aktywację Konta w Serwisie, zapewnia i oświadcza, iż:
a) spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie dla Użytkownika warunki podmiotowe;
b) podane przez niego w procesie rejestracji Konta dane są prawdziwe, kompletne i rzetelne;
c) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, a zgoda ta jest potwierdzana każdorazowo przez korzystanie przez niego z Serwisu;
d) wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny;
e) wyraża zgodę na warunkach określonych w pkt 11 Regulaminu, na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych oraz innych informacji i danych przekazanych Administratorowi w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
f) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora;
g) nie będzie w jakikolwiek sposób naruszał Regulaminu, dobrych obyczajów, a także obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności – choć nie wyłącznie – praw własności intelektualnej.

6. Obowiązki Zleceniodawcy.

6.1. Usługi, które mają być objęte Zleceniem, muszą być opisane rzetelnie i prawdziwie, w sposób możliwie najdokładniejszy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Przetargu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.  W szczególności opis Przetargu powinien umożliwiać weryfikację przez innych Użytkowników przedmiotu, czasu potrzebnego na wykonanie Zlecenia, jego ceny oraz wszelkich innych parametrów mogących mieć znaczenie przy składaniu lub wyborze złożonej Oferty. Nie może on jednak wprowadzać innych Użytkowników w błąd lub służyć on jako reklama lub promocja osób lub realizowanych przez nie przedsięwzięć, w zakresie nie będącym przedmiotem Przetargu. W szczególności zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań lub publikowanie Przetargów, które zawierają treści wymienione jako zakazane. Przez treści zakazane rozumie się Przetargi zawierające:
a) Treści promujące serwisy internetowe prowadzące działalność konkurencyjna w stosunku do serwisu infohaft.pl;
b)Przetargi zawierające:
oferty pracy;
treści mające na celu poszukiwanie Zleceń, klientów, kontaktów biznesowych etc.;
treści reklamowe, w tym zachęty do zapoznania się i skorzystania z oferty handlowej Użytkownika;
linków do innej strony www, na której są opisane zasady przyszłej współpracy;
zachęty do współpracy przy tworzeniu tzw. łańcuszków czy piramid;
treści niejasnych, ironicznych oraz obraźliwych.
6.2. Zleceniodawca zobowiązany jest przypisać Przetarg do najbardziej adekwatnych kategorii Serwisu, jednakże Administrator zastrzega sobie prawo do ostatecznej klasyfikacji danego Przetargu i przydzielenie go do kategorii, która w ocenie Administratora będzie najbardziej adekwatna dla danego Przetargu.
6.3. Zleceniodawca może określić dodatkowe warunki Przetargu, jednakże w takim przypadku winien on wyraźnie zaznaczyć to w opisie Przetargu. Nowo wyznaczone warunki nie mogą być sprzeczne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.
6.4. Niedozwolone jest umieszczanie w tytule lub opisie Przetargu jakichkolwiek propozycji zawarcia Zlecenia z pominięciem Serwisu.
6.5. Zabronione jest wykorzystywanie przez Zleceniodawcę w opisie Przetargu języka HTML lub jakichkolwiek innych języków programowania w sposób mogący zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w szczególności zabronione jest:
a) wczytywanie i osadzanie stron z opisami innych Przetargów lub jakichkolwiek innych witryn, które nie są związane z oczekiwaną Usługą;
b) automatyczne przekierowywanie Użytkownika na inną stronę internetową w momencie wyświetlenia strony z opisem Przetargu;
c) odczytywanie lub generowanie przez Użytkownika plików typu „cookies”;
d) automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych) w momencie otwierania lub opuszczania strony z opisem Przetargu;
e) wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów Serwisu;
f) zakłócanie i manipulowanie procesem składania Ofert;
g) „śledzenie” lub „podsłuchiwanie” innych Użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników Serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.

8. Obowiązki Wykonawcy / Producenta.

8.1. Wykonawca / Producent, biorąc udział w Przetargu, zobowiązuje się do samodzielnego wykonania danej Usługi, chyba że na jej wykonanie lub współwykonanie przez inne podmioty zgodził się Zleceniodawca lub prawidłowe wykonanie przedmiotu Usługi nie wymaga indywidualnych predyspozycji Wykonawcy / Producenta, a nie sprzeciwia się to przepisom prawa lub naturze Zlecenia.
8.2. Oferta złożona w Przetargu z Konta danego Użytkownika jest wiążąca dla Użytkownika, którego Profil przypisany jest do tego Konta.
8.3. Jeżeli składana Oferta nie jest ostateczna w zakresie ceny lub terminu wykonania Zlecenia, Wykonawca / Producent zobowiązany jest nie wypełniać danego pola, co oznacza wybranie komunikat – „do negocjacji” odpowiednio zamiast konkretnej kwoty lub terminu wykonania Zlecenia.
8.4. Oferta nie może służyć do porozumiewania się z innymi Użytkownikami.
8.5. Postanowienia pkt 7.4 oraz 7.5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

9. Wizytówka Użytkownika.

9.1. Publikacja przez Użytkownika w Serwisie wizytówki stanowi zaproszenie do składania temu Użytkownikowi zaproszeń do udziału w Przetargu lub zaproszenie do zawarcia z nim Zlecenia.
9.2. Poprzez publikację wizytówki, Użytkownik oświadcza, że działa w dobrej wierze w celu, dla którego przewidziano zgodnie z Regulaminem publikacje wizytówek w Serwisie, a prezentowane na niej informacje są rzetelne, prawdziwe i kompletne.
9.3. Informacje umieszczone na wizytówce nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do przedmiotu działalności Użytkownika, jego przymiotów lub możliwości realizacji określonych Usług. Muszą także być zgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
9.4. Postanowienia pkt 7.4 oraz 7.5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

10. Zasady publikacji opinii, ocen i komentarzy.

10.1. W ramach Serwisu udostępniony jest system ocen, opinii i komentarzy, który służy do wymiany subiektywnych ocen i opinii Użytkowników dotyczących przebiegu i realizacji danego Zlecenia. Strona Zlecenia może jednokrotnie wystawić stronie lub stronom przeciwnym Zlecenia opinię lub komentarz dotyczący realizacji przez tę stronę lub strony danego Zlecenia.
10.2. Treści ocen, opinii lub komentarzy oraz odpowiedzi na nie są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich Użytkowników.
10.3. Każdy Użytkownik ponosi we własnym imieniu odpowiedzialność za umieszczone w Serwisie – przy użyciu Konta danego Użytkownika – oceny, opinie lub komentarze oraz odpowiedzi na nie.
10.4. Oceny, opinie lub komentarze oraz odpowiedzi na nie powinny być zredagowane w sposób umożliwiający ich zrozumienie, a także nie mogą zawierać:
a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
b) danych kontaktowych osób innych niż Użytkownik wystawiający daną ocenę, opinię lub komentarz albo odpowiedź na nie, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: imienia i nazwiska, nazwy lub firmy, Loginu, miejsca zamieszkania lub siedziby, numeru telefonu, telefaksu, adresu poczty elektronicznej lub danych umożliwiających bezpośredni kontakt przy użyciu jakiegokolwiek komunikatora;
c) adresów stron internetowych;
d) treści o charakterze reklamowym, w tym zachęty do zapoznania się i skorzystania z oferty handlowej;
10.5. Postanowienia pkt 7.4 oraz 7.5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
10.6. Administrator usuwa z Serwisu ocenę, opinię, komentarz lub odpowiedź na nie, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu, a nadto może według własnego uznania usunąć w całości lub części ocenę, opinię, komentarz lub odpowiedź na nie, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności zaś, choć nie wyłącznie, gdy:
a) naruszają one zasady określone w pkt 10.4 Regulaminu;
b) zostały omyłkowo wystawione niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwego Zlecenia, jeśli identyczna ocena, opinia, komentarz lub odpowiedź na nie zostały już wystawione właściwemu Użytkownikowi, a ich treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;
c) zostały wystawione przez Użytkownika, który działając z intencją zaszkodzenia drugiemu Użytkownikowi, uczestniczył w Przetargu wyłącznie w celu wystawienia swojej oceny, opinii lub komentarza;
d) ich treść zawiera znaki, które powodują, że są nieczytelne.

11. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych.

11.1. Administrator oświadcza, iż przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników, stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.
11.2. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług Serwisu, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia Konta, Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie, jak i w przyszłości jego danych osobowych.
11.3. Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie jest Administrator, który przetwarza je zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z prowadzeniem działalności Serwisu.
11.4. Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom posiadającym Konto realizację uprawnień wynikających z przepisu art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Procedura usunięcia i zmiany danych opisana jest szczegółowo w Pomocy.
11.5. Administrator zbiera tylko te dane osobowe Użytkowników, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora w Serwisie Usług oraz dane eksploatacyjne, takie jak:
a) rodzaj przeglądarki, przy użyciu której Użytkownik korzysta z Serwisu (np. Navigator, Internet Explorer);
b) system operacyjny urządzenia, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z Serwisu (np. Macintosh, Windows);
c) adres IP oraz nazwę domeny (np. Onet, TPNet).
11.6. Administrator informuje, iż ze względu na specyfikę Usług w Serwisie tylko z części Usług Serwisu Użytkownik może korzystać anonimowo albo przy wykorzystaniu pseudonimu – Loginu.
11.7. W publicznych formach kontaktu z innymi Użytkownikami Serwisu (forum, komunikatory internetowe, komentarze do artykułów itp.) Użytkownik ujawnia swoje dane osobowe wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystują do przesyłania Użytkownikom określonych informacji. Dlatego te dane nie podlegają Polityce prywatności.
11.8. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych usług w Serwisie, dzieląc się nimi z innymi podmiotami. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.
11.9. Zbierane dane Administrator może wykorzystywać także w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz do publikacji w takich mediach, jak: Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna. Publikacja w tych wyszczególnionych mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie umożliwiały ujawnienia tożsamości poszczególnych Użytkowników bez ich zgody.
11.10. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji odnoszących się bezpośrednio do serwisu infohaft.pl i jego usług, np.: zmiany, aktualizacje, wewnętrzne promocje, ankiety (z zastrzeżeniem, że udzielenie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika) i konkursy (organizowane przez Administratora lub na jego zlecenie lub przy jego udziale); niekomercyjnych listów (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste) oraz informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa – również podmiotów współpracujących z InterCom_plus, przy jednoczesnym zachowaniu poufności danych swoich Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na swoje konto e-mail. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczona jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
11.11. Administrator może także przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej kierowanej do Użytkowników lub bezpośrednio na stronach Serwisu. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników, będą  wykorzystywane bezpośrednio przez Administratora lub mogą zostać przekazane jego partnerom marketingowym. Dane te mogą być przekazywane oraz wykorzystywane w celu publikacji w takich mediach, jak: Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, jednakże jedynie w postaci informacji zbiorczych i w sposób uniemożliwiający ujawnienie tożsamości poszczególnych Użytkowników bez ich zgody.

12. Rezygnacja z usług, zablokowanie i usunięcie Użytkownika.

12.1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu
12.2. W przypadkach mniejszej wagi Konto może zostać zablokowane przez Administratora, według jego uznania po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika wraz z podaniem przyczyny o zamiarze zablokowania Konta, w szczególności poprzez wysłanie informacji e-mail na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, co spowoduje do czasu odblokowania go niemożność korzystania z części Usług Serwisu, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
a) Użytkownik łamie lub istnieje duże prawdopodobieństwo łamania  (do czasu wyjaśnienia) postanowienia Regulaminu;
b) Profil Użytkownika nie zawiera minimalnej ilości danych lub informacji wymaganych do pełnego aktywowania Konta danego Użytkownika w Serwisie przez okres 6 (sześciu) miesięcy. Zakres minimalnej ilości danych Profilu wskazany jest na stronie Konta w „Edycji danych” poprzez oznaczenie symbolem „*”, ze stosowną informacją w tym zakresie;
c) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
d) Użytkownik świadomie, lub nieświadomie podejmuje działania, które – chociaż tylko pośrednio – mogą mieć znamiona nieuprawnionego ingerowania w struktury Serwisu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
e) Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za niewłaściwe, a w szczególności, choć nie wyłącznie, gdy:
• Login, choćby tylko fonetycznie, jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;
• Użytkownik używa w Serwisie lub w korespondencji kierowanej do Administratora lub innych Użytkowników wulgaryzmów;
• Serwis wykorzystywany będzie przez Użytkownika do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
• Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, albo z dobrymi obyczajami, w tym także przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.
12.3. Konto może zostać całkowicie i bezpowrotnie usunięte przez Administratora, według jego uznania po wcześniejszej jego blokadzie wraz z równoczesnym podaniem przyczyny usunięcia Konta, w szczególności poprzez wysłanie informacji e-mail na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
a) Użytkownik łamie postanowienia Regulaminu;
b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty ostatniego zalogowania;
c) Profil Użytkownika nie zawiera minimalnej ilości danych i nie został uzupełniony przez okres 6 (sześciu) miesięcy;
d) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
e) Użytkownik w okresie 3 (trzech) miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności, mimo starań ku poprawie – nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;
f) Użytkownik świadomie, lub nieświadomie podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona nieuprawnionego ingerowania w struktury Serwisu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
g) Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za niewłaściwe, a w szczególności, choć nie wyłącznie, gdy:
• Login, choćby tylko fonetycznie, jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;
• Użytkownik używa w Serwisie lub w korespondencji kierowanej do Administratora lub innych Użytkowników wulgaryzmów;
• Serwis wykorzystywany będzie przez Użytkownika do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
• Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, albo z dobrymi obyczajami, w tym także przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.
12.4. Zablokowanie Konta nie powoduje zawieszenia biegu terminów opłaconych usług.
12.5. Administrator odblokuje Konto według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.
12.6. Wraz z usunięciem Konta, usunięty zostanie z Serwisu na stałe i bezpowrotnie Profil Użytkownika.
12.7. Usunięcie Konta powoduje zakończenie świadczenia wszelkich odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Serwisie, jednakże nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za te odpłatne Usługi Serwisu, z których Użytkownik skorzystał do czasu usunięcia Konta, albowiem usunięcie Konta z przyczyn leżących po stronie Użytkownika stanowi przeszkodę w wykonywaniu Umowy przez Administratora zawinioną przez tego Użytkownika.
12.8. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub usunięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.
12.9. Przy powtórnym zakładaniu Konta Użytkownik traci prawo do wszystkich uzyskanych uprzednio przywilejów i ewentualnych promocji dostępnych dla nowych Użytkowników Serwisu.
12.10. Zawieszenie lub usunięcie Konta z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Administratora.

13. Reklamacje.

13.1. O ile postanowienia Regulaminu nie przewidują innego trybu zgłaszania reklamacji, stosuje się do nich postanowienia niniejszego artykułu.
13.2. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz wszelkich Usług świadczonych w jego ramach mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłaszanie jego dysfunkcji Administratorowi lub osobom działającym w jego imieniu za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego, na adres mailowy – infohaft@infohaft.pl lub doręczane na adres pocztowy siedziby Administratora.
13.3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia zgłoszenia danej reklamacji.
13.4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych ewentualnie przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu, będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za realizację danej Usługi i rozpatrzenie związanych z tymi usługami reklamacji.

14. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność.

14.1. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.
14.2. Administrator zastrzega sobie prawo do publikacji (uniemożliwiającej jednak identyfikację Użytkownika), według własnego wyboru i uznania, treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia ze względu na interes ogółu Użytkowników.
14.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora, jak i osoby trzecie.
14.4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego – całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu, w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim niezwłocznym poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników. Okres czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia nie może jednak przekraczać 7 (siedmiu) dni roboczych, co nie będzie stanowiło niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż  Administrator dołoży wszelkich starań, aby sytuacje takie następowały możliwie najrzadziej i trwały możliwie najkrócej.
14.5. Administrator nie jest pełnomocnikiem lub agentem żadnego z Użytkowników, chyba że wyraźnie powołuje się na udzielone mu umocowanie do działania w imieniu danego Użytkownika.
14.6. Administrator nie gwarantuje Użytkownikom osiągnięcia, choćby tylko w części, jakichkolwiek celów lub efektów związanych z korzystaniem z Serwisu, w związku z czym wyłączona jest w maksymalnie szerokim zakresie, jak na to pozwalają przepisy prawa, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu nie osiągnięcia przez te osoby, choćby tylko w części, jakichkolwiek celów lub efektów związanych z korzystaniem z Serwisu.
14.7. Wyłączona jest w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkowników lub osób trzecich za treści przekazywane lub publikowane w Serwisie przez Użytkowników, w tym także za ich rzetelność i autentyczność.
14.8. Wyłączona jest w maksymalnie szerokim zakresie, jak na to pozwalają przepisy prawa, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu pośredniej lub bezpośredniej szkody, wynikłej lub związanej z korzystania z Serwisu.
14.9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez osoby trzecie, które świadczą Usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich Usług, należy do podmiotu świadczącego te Usługi i podmiot ten jest
wyłącznie za nie odpowiedzialny oraz do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi Usługami.
14.11. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za:
a) skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika do Konta;
b) zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków);
c) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
d) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub, którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez osoby trzecie;
e) korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami Regulaminu;
f) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora,
g) błędy lub pomyłki w Serwisie lub publikowanych tam treściach.

15. Spory i klauzula salwatoryjna

15.1 O ile szczególne przepisy prawa nie będą stanowić inaczej, wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w Serwisie na podstawie Umowy winny być rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
15.2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków wynikających z Umowy będzie prawo polskie, a każda usługa świadczona w Serwisie na podstawie Umowy będzie traktowana jako wykonana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
15.3. Jeżeli jedno z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania nie ma to wpływu na ważność Regulaminu w pozostałym zakresie.

16. Zmiany regulaminu, jego obowiązywanie i dostępność.

16.1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu serwisu infohaft.pl. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Administrator poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie, tak, aby każdy Użytkownik mógł zapoznać się z nową wersją Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika po upływie 14. dni od daty poinformowania o zmianie i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania. Korzystanie przez Użytkownika z usług serwisu infohaft.pl po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
16.2. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
a) warunków świadczenia usług Serwisu,
b) warunków korzystania z usług Serwisu,
c) zmianą funkcjonalności Serwisu,
d) obowiązujących przepisów prawa.
16.3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać po upływie 14. dni od daty poinformowania o zmianie w Serwisie, przy czym Administrator poinformuje dodatkowo Użytkownika logującego się do jego Konta o dokonaniu zmian w Regulaminie.
16.5. Odmowa akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z serwisem. Rezygnacja Użytkownika z usług serwisu infohaft.pl.pl nie zwalnia go od obowiązku zapłaty należnego serwisowi wynagrodzenia.
16.4. Treść Regulaminu – wraz ze wszelkimi załącznikami do niego, w jednym dokumencie – zawsze dostępna jest w aktualnej wersji do pobrania w tym miejscu oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w dowolnym czasie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyny. Informacja o zmianie Regulaminu, jak i nowa ujednolicona wersja Regulaminu będą publikowane w Serwisie w taki sposób, aby Użytkownik mógł zapoznać się z nową wersją Regulaminu.
16.2. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
a) warunków świadczenia usług Serwisu,
b) warunków korzystania z usług Serwisu,
c) zmianą funkcjonalności Serwisu,
d) obowiązujących przepisów prawa.
16.3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie, przy czym Administrator poinformuje dodatkowo Użytkownika logującego się do jego Konta o dokonaniu zmian Regulaminu.
16.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

Postanowienia ogólne

§1 Forum infohaft.pl służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy w zakresie danych działów tematycznych forum z zastrzeżeniem §11. Ich przedmiotem może być tylko i wyłącznie hafciarstwo i jemu pochodne dziedziny.

§2 Forum infohaft.pl jest platformą, dzięki której użytkownicy mogą sobie taką pomoc wzajemnie świadczyć.

§3 Prezentowane na forum poglądy, opinie i odpowiedzi na pytania prawne mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie powinny być traktowane jako wiążące kogokolwiek.

§4 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
-Administrator – osoba zarządzająca forum i czuwająca nad jego właściwym funkcjonowaniem, posiadająca również funkcję moderatora każdego działu forum.
-Moderator – osoba strzegąca porządku w powierzonym mu dziale forum. Moderator może w określonych przypadkach zmieniać, usuwać lub blokować posty/tematy użytkowników.
-Post – informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na forum przez użytkownika.
-Emblemat (Avatar) – niewielki obrazek określający użytkownika forum (z zastrzeżeniem postanowień szczególnych dotyczących emblematów; patrz niżej).
-IP, adres IP – liczbowy ciąg identyfikujący komputer w sieci.
-Cookies – niewielkie pliki tworzone przez przeglądarkę użytkownika ułatwiające i wspomagające pracę programu.

§5 Korzystanie z forum jest bezpłatne.

Posty

§6 Publikować posty na forum może każdy zarejestrowany użytkownik.

§7 Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane przez innych użytkowników treści.

§8 Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) w poście umieszczonym na forum.

§9 Zabronione jest umieszczanie na forum postów, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem RP, mające na celu jego obejście lub naruszające dobre obyczaje, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność lub zmierzające do naruszenia praw innych osób.

§10 Zabronione jest reklamowanie lub promowanie swojej działalności, jak również umieszczanie postów, z treści których wynika. Powyższy zakaz obejmuje również nicki, podpisy, avatary, posty, Prywatne Wiadomości (PW) oraz e-maile przesyłane do użytkowników.
Zgodę na reklamowanie lub promowanie swojej działalności na forum w jakiejkolwiek formie wydać może jedynie Administrator do którego należy się w tej sprawie zwrócić za pośrednictwem e-maila.

§11 Zabronione jest prowadzenie zbędnych polemik, składających się m.in. z dużej ilości krótkich postów bez treści merytorycznej, odbiegających w sposób znaczący od głównego tematu, a także ostrych wypowiedzi i kłótni.
Wszelkie tematy, których forma przyjmie charakter czatu internetowego lub luźnej pogawędki, a które mogą być kontynuowane drogą komunikatorów internetowych lub e-maili będą zamykane, ewentualnie usuwane będą konkretne posty.
Ocena tematu pod kątem niniejszego § pozostaje w rękach Administratorów i Moderatorów Forum infohaft.pl

§12 Wszystkie informacje, które wpisują użytkownicy będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez zgody autora osobom trzecim z zastrzeżeniem §27.

§13 Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych użytkowników i ich postów.

§14 Usuwania postów i tematów na forum dokonują Administratorzy i Moderatorzy. Każda umieszczona treść może stanowić pomoc lub wskazówkę dla innych. Co do zasady żądanie ich usunięcia będą ignorowane.

Nazwy użytkownika (nicki)

§15 Nazwy użytkownika powinny być w miarę krótkie i nie powinny zawierać jedynie znaków niestandardowych (!.;,:.-_’#, itd.).

§16 Nazwy użytkowników nie mogą być adresami stron www.

§17 Zastosowanie do nazw użytkowników mają również przepisy §9 i §10.

Podpisy (sygnatury)

§18 Zastosowanie do podpisów mają przepisy §9 i §10.

Emblematy (avatary)

§19 Wymiary emblematu mogą maksymalnie wynosić 80×80 pikseli.

§20 Dopuszczalne są jedynie pliki z roszerzeniem *.jpg, *.gif i *.png.

§21 Rozmiar pliku emblematu nie może przekraczać 6 kilobajtów.

§22 Zastosowanie do emblematu mają również przepisy §9 i §10.

Sankcje

§23 Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego tematu oraz postu, który narusza regulamin forum albo etykietę.

§24 Usunięciu lub modyfikacji mogą podlegać w szczególności posty:
– nieczytelne pod względem stylistycznym,
– napisane wyłącznie dużymi literami albo innym kolorem niż czarnym,
– z rażącą ilością błędów ortograficznych,
– nie wnoszące treści merytorycznych,
– umieszczone „jeden pod drugim” przez tego samego nadawcę
– powielane w różnych miejscach na forum
– błędne pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
– będące formą ogłoszenia

§25 Ocena czy powyższy regulamin został naruszony przez użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu zależy tylko i wyłącznie od Administratora i Moderatora forum.
W takim przypadku użytkownik może otrzymać ostrzeżenie lub zostać usunięty z forum (ban).
Usunięcie z forum nie musi być poprzedzone ostrzeżeniem.

§26 Naruszające regulamin nicki podlegają zmianie przez Administratora.
Naruszające regulamin podpisy i avatary ulegają zmianie bądź usunięciu przez Administratorów oraz Moderatorów.

Postanowienia końcowe

§28 Forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które zostały podane przez użytkownika i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum. Adres email jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych przez użytkownika informacji oraz hasła.

§29 Każda osoba może posiadać tylko jedno konto na forum. Złamanie tej zasady grozi sankcjami określonymi w niniejszym regulaminie.

§30 Rejestracja i korzystanie z forum jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu.

§31 Użytkownik ma prawo zgłosić zastrzeżenia (odwołanie) od decyzji Moderatora albo Administratora. Odwołania składa się do osoby, która wydała przedmiotową decyzję za pośrednictwem systemu Prywatnych Wiadomości (PW) lub e-maila. Decyzja Moderatora lub Administratora, co do sposobu rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

Dane właściciela forum:

Nazwa firmy: Exon Iwona Świderska
Siedziba: Grabianów ul. Wrzosowa 47, 08-110 Siedlce;
NIP: 826-198-64-93
REGON: 142615094

Kontakt w sprawach roszczeń dotyczących działalności forum:

Iwona Swiderska
Grabianów ul. Wrzosowa 47
08-110 Siedlce

Polityka Prywatności dla domeny infohaft.pl

Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin Forum infohaft.pl. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.

Pliki z logami

Tak jak większość innych witryn internetowych, zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

Pliki cookie i sygnalizatory WWW

Wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej.

Pliki cookie DoubleClick DART

Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań (”interest based targeting”). Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś. System DART wykorzystuje “informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika”. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie.

Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.


Komentowanie jest wyłączone.

Back to Top ↑